ผู้บังคับบัญชา
  นโยบาย ผบช.ภ.๕
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  แผนผังองค์กร

ตำรวจภูธรภาค ๕
กองบัญชาการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๑
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๒
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๓
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๔
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๖
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๗
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๘
ศูนย์ฝึกอบรม ตร.ภ. ๙
ศูนย์ฝึกอบรม ศชต.

เริ่มนับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
 
ฝึกให้เหมือนจริง เมื่อปฏิบัติงานจริงทำให้เหมือนฝึก

ฝ่ายอำนวยการ
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสรรบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณงานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
  ๑ งานด้านธุรการและงานสารบรรณ
  ๒ งานบริหารงานบุคคล
  ๓ งานคดีและวินัย
  ๔ งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
  ๕ งานการเงินและงานบัญชี
  ๖ งานงบประมาณ
  ๗ งานส่งกำลังบำรุง
  ๘ งานสวัสดิการ
  ๙ งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
  ๑๐ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ๑๑ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  ๑๒ งานศึกษาอบรม
  ๑๓ งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  ๑๔ งานพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว
  ๑๕ จัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์
  ๑๖ เก็บรักษา จัดซ่อมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
  ๑๗ งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย
  ๑๘ การรักษาการณ์ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อยใน ศูนย์ฝึกอบรม
  ๑๙ จัดให้มีสหกรณ์ กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจ
  ๒๐ จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร
  ๒๑ งานโภชนาการ
  ๒๒ งานเก็บ ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร
  ๒๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  ๒๔ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
  ๒๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   

 


   
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง
© Copyright 2012 All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเว็บไซต์ โทรศัพท์


Browser Support : IE , Firefox , Opera , Safari