พ.ต.อ.วัชรา รักษ์คิด
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจสมัครใจขอรับการแต่งตั้งเข้ามาใน ภ.5 วาระ 2556 ขอสับเปลี่ยนประสาน 0815674334 (19 พ.ย.56)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 379/2556 ลง 1 พ.ย.2556 บรรจุและแต่งตั้ง นสต.55 จำนวน 380 นาย (1 พ.ย.2556)

ประกาศบัญชีอาวุโสระดับ ผกก. ของ ภ.5 วาระ 2556 ยื่นคัดค้านภายใน 23 ต.ค.2556 ทางโทรสาร 053 140071 ครับ

ประกาศบัญชีอาวุโสระดับ รอง ผกก. ของ ภ.5 วาระ 2556 ยื่นคัดค้านภายใน 23 ต.ค.2556 ทางโทรสาร 053 140071 ครับ

ประกาศบัญชีอาวุโสระดับ สว. ของ ภ.5 วาระ 2556 ยื่นคัดค้านภายใน 23 ต.ค.2556 ทางโทรสาร 053 140071 ครับ

ประกาศบัญชีอาวุโสระดับ รอง สว. ของ ภ.5 วาระ 2556 ยื่นคัดค้านภายใน 23 ต.ค.2556 ทางโทรสาร 053 140071 ครับ

หน้าคำสั่ง และ นส.นำส่งคำสั่ง ภ.5 ที่ 296 - 302/2556 ลง 12 ก.ย.2556

คำสั่ง ภ.5 ที่ 302/2556 ลง 12 ก.ย.2556 (การเงิน)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 301/2556 ลง 12 ก.ย.2556 (นิติกร)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 300/2556 ลง 12 ก.ย.2556(อก.4)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 299/2556 ลง 12 ก.ย.2556(ปป.3)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 298/2556 ลง 12 ก.ย.2556(อก.2)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 297/2556 ลง 12 ก.ย.2556 (ปป.1)

คำสั่ง ภ.5 ที่ 296/2556 ลง 12 ก.ย.2556 (ด.ต.50 ปี)

หน้างคำสั่ง + นส.นำส่ง คำสั่งแต่งตั้ง ด.ต. อายุ 53 ปี เป็น ร.ต.ต. พ.ศ.2556 ที่ 120/2556

ร่างคำสั่งแต่งตั้ง ด.ต. อายุ 53 ปี เป็น ร.ต.ต. พ.ศ.2556 ที่ 120/2556 (31 มี.ค.2556)

คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระ 55 ที่ 76-77/2556 (5 มี.ค.2556) ++

ด่วน! คำสั่งแต่งตั้ง ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 425 - 431/2555 ลง 29 พ.ย.2555 (รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2555)

หนังสือนำส่ง หน้าคำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ 425 - 431/2555 ลง 29 พ.ย.2555 (รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2555)

ด่วน! รายชื่อ บุคคลภายนอกบรรจุเป็นนักเรียนพล ปี 55 อบรม 1 พ.ย.55 (29 ต.ค.55)

หน้าคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนชั้นสัญญาบัตร 7000/2
หนังสือนำส่งคำสั่งแต่งตั้งและแนวทางรายงานตัว ร่น 7000/2
บัญชีแนบคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนชั้นสัญญาบัตร รุ่น 7000/2 (มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
บัญชีแนบคำสั้งแต่งตั้งเลื่อนชั้นสัญญาบัตร รุ่น 7000/2 (ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง สว. ถึง ผบ.หมู่ 2554 ล่าสุด
คำสังแต่งตัง นายร้อยรุ่น 7000/1 ภ.5
ประกาศผล ด.ต.อายุ 50 ปี เป็น ร.ต.ต. ปี 2555
แนวทางการแต่งตั้ง รอง สว. ลงมา ประจำปี 2554
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญา
บัตร(รุ่น 7000/1)


รายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔

แบบคำร้องบันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง
บันทึกเสนอแก้ไขข้อมูลตามบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง ผกก.

การลดจำนวนเงินเบิกลดข้าราชการตำรวจ
หลักเกณฑ์การปรับระดับอัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือ ยศ ที่สูงขึ้น
กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๐

กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศและการเลื่่อนยศข้าราชการตำรวจ
พ.ร.บ. ล้างมลทิน พ.ศ.๒๕๕๐

กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาให้ความยินยอมให้ข้าราชการตำรวจโอนไปรับราชการส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

คำสั่ง ตร.ที่ ๒๘๙/๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจการสั่งอนุมัติเดินทางไปรา่ชการ

การรักษาราชการแทน

คำสั่ง ตร. ที่ ๓๘/๒๕๔๘ เรื่องการให้ความคุ้มครองบุคคล
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘
คำสั่ง ตร. ที่ ๗๙๕/๒๕๕๐ ลง ๔ ธ.ค.๕๐ เรื่องมาตราการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร.

กำหนดอำนาจหน้าที่ในสถานีตำรวจ
 
หนังสือพิมพ์รายวัน
ย้อนกลับสู่หน้าแรก