พ.ต.อ.วัชรา รักษ์คิด
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบร่างคำสั่งนายร้อย 53 ปีงบประมาณ 2557(จำนวน 585 นาย)

คำสั่งว่าที่ ยศ พ.ต.อ. / พ.ต.ต.

หน้าคำสั่งและหนังสือนำส่งคำสั่ง รอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2556 ของ ภ.5

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.5 ที่ 17-21/57 ลง 31 ม.ค.57(รอง ผบก.-สว.)

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.5 ที่ 22-24/57 ลง 31 ม.ค.57(พงส., อาจารย์)

สำเนาคำสั่ง บก.ในสังกัด ภ.5 วาระ56


รายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔

แบบคำร้องบันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง
บันทึกเสนอแก้ไขข้อมูลตามบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง ผกก.

การลดจำนวนเงินเบิกลดข้าราชการตำรวจ
หลักเกณฑ์การปรับระดับอัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือ ยศ ที่สูงขึ้น
กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๐

กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศและการเลื่่อนยศข้าราชการตำรวจ
พ.ร.บ. ล้างมลทิน พ.ศ.๒๕๕๐

กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาให้ความยินยอมให้ข้าราชการตำรวจโอนไปรับราชการส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

คำสั่ง ตร.ที่ ๒๘๙/๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจการสั่งอนุมัติเดินทางไปรา่ชการ

การรักษาราชการแทน

คำสั่ง ตร. ที่ ๓๘/๒๕๔๘ เรื่องการให้ความคุ้มครองบุคคล
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘
คำสั่ง ตร. ที่ ๗๙๕/๒๕๕๐ ลง ๔ ธ.ค.๕๐ เรื่องมาตราการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร.

กำหนดอำนาจหน้าที่ในสถานีตำรวจ
 
หนังสือพิมพ์รายวัน
ย้อนกลับสู่หน้าแรก