พ.ต.อ.วัชรา รักษ์คิด
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง บรรจุ รอง ผบ.หมู่ ศฝร.ภ.5 (นสต.57) มีผล 1 พ.ย.2557

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง นสต.56 บรรจุ 1 พ.ย.57 รายงานตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด แล้วรอเรียกตัวปฐมนิเทศน์

ประกาศบัญชีลำดับอาวุโสระดับ ผกก.ของ ภ.5 วาระประจำปี 2557

ประกาศบัญชีลำดับอาวุโสระดับ รอง ผกก.ของ ภ.5 วาระประจำปี 2557

ประกาศบัญชีลำดับอาวุโสระดับ สว.ของ ภ.5 วาระประจำปี 2557

ประกาศบัญชีลำดับอาวุโสระดับ รอง สว.ของ ภ.5 วาระประจำปี 2557

15 ต.ค.57 แบบฟอร์ม นายร้อย 53 ปี รุ่นที่4 ปี2557

ตรวจสอบข้อมูลจัดทำบัญชีอาวุโส ผกก. วาระ2557(ส่งเอกสารขอแก้ไขทาง Fax 053140071)

ตรวจสอบข้อมูลจัดทำบัญชีอาวุโส รอง ผกก. วาระ2557(ส่งเอกสารขอแก้ไขทาง Fax 053140071)

ตรวจสอบข้อมูลจัดทำบัญชีอาวุโส สว. วาระ2557(ส่งเอกสารขอแก้ไขทาง Fax 053140071)

ตรวจสอบข้อมูลจัดทำบัญชีอาวุโส รอง สว. วาระ2557(ส่งเอกสารขอแก้ไขทาง Fax 053140071)

หนังสือนำส่ง หน้าคำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. ผบ.หมู่ วาระ 56 ของ ภ.5

คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. ใน ภ.5 (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง รอง สว. เข้ามา ภ.5 (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ผบ.หมู่ ควบ รอง สว. ใน ภ.5(วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ผบ.หมู่ ควบ รอง สว. เข้ามา ภ.5 (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง บก.อก.ภ.5 (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง บก.สส.ภ.5 (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ศฝร.ภ.5 (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.เชียงราย (วาระประจำปี 2556(23 พ.ค.57))

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.เชียงใหม่ (วาระประจำปี 2556(23 พ.ค.57)

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.น่าน (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.พะเยา (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.แพร่ (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.ลำปาง (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งแต่งตั้ง ภ.จว.ลำพูน (วาระประจำปี 2556)

คำสั่งนายร้อย 53 ปีงบประมาณ 2557(จำนวน 585 นาย)

คำสั่งว่าที่ ยศ พ.ต.อ. / พ.ต.ต.

หน้าคำสั่งและหนังสือนำส่งคำสั่ง รอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2556 ของ ภ.5

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.5 ที่ 17-21/57 ลง 31 ม.ค.57(รอง ผบก.-สว.)

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ภ.5 ที่ 22-24/57 ลง 31 ม.ค.57(พงส., อาจารย์)

สำเนาคำสั่ง บก.ในสังกัด ภ.5 วาระ56


รายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๔

แบบคำร้องบันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง
บันทึกเสนอแก้ไขข้อมูลตามบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง ผกก.

การลดจำนวนเงินเบิกลดข้าราชการตำรวจ
หลักเกณฑ์การปรับระดับอัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือ ยศ ที่สูงขึ้น
กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๐

กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศและการเลื่่อนยศข้าราชการตำรวจ
พ.ร.บ. ล้างมลทิน พ.ศ.๒๕๕๐

กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาให้ความยินยอมให้ข้าราชการตำรวจโอนไปรับราชการส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

คำสั่ง ตร.ที่ ๒๘๙/๒๕๕๐ เรื่องมอบอำนาจการสั่งอนุมัติเดินทางไปรา่ชการ

การรักษาราชการแทน

คำสั่ง ตร. ที่ ๓๘/๒๕๔๘ เรื่องการให้ความคุ้มครองบุคคล
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘
คำสั่ง ตร. ที่ ๗๙๕/๒๕๕๐ ลง ๔ ธ.ค.๕๐ เรื่องมาตราการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร.

กำหนดอำนาจหน้าที่ในสถานีตำรวจ
 
หนังสือพิมพ์รายวัน
ย้อนกลับสู่หน้าแรก