พ.ต.อ.วิโรจน์ เกษาพร
ผกก.ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๕

Webboard ฝอ.๙
Insurance
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


ฝ่ายอำนวยการ ๙ เข้าร่วมงานปล่อยคาราวานรถขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมี พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา รรท.ผบช.ภ.๕ เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตำรวจภูธรภาค ๕ จำนวนขบวนรถขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค รวม ๒๒ คัน พร้อมข้าราชการตำรวจที่มีจิตอาสาร่วมเดินทาง จำนวน ๑๑๒ นาย ทั้งนี้เบื้องต้นรวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น ๓๔๒,๖๗๐ บาท

 

พ.ต.อ.วัชรา รักษ์คิด ผกก.ฝอ.9ฯ พ.ต.ท.ธวัชชัย รักษ์เตียสกุล รองผกก.ฯ
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ตามที่หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ขอให้นำความกราบทูลขอประทานเชิญเสด็จ โดยเสด็จฯ ประทับเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.50 น. และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร เวลา 16.30 น. ในวันเดียวกัน
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของ ฝอ.9 บก.อก.ภ.5 เริ่มดำเนินการ
ส.1 สะสาง คือ การแยกสิ่งจำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกันอย่างชัดเจน และขจัดสิ่งไม่จำเป็นทิ้งไป
ส.2 สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของที่จำเป็นในสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้
ส.3 สะอาด คือ การทำความสะอาด สถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ
ส.4 สร้างมาตรฐาน คือ การดูแลสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และ
ส.5 สร้างนิสัย คือ ปลูกฝังนิสัยให้ปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องอยู่เสมอจนเป็นนิสัย

พ.ต.อ.วัชรา รักษ์คิด ผกก.ฝอ.9ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนาย
ได้ประชุมกำชับความประพฤติ ระเบียบวินัย และการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่อยู่ในความควมคุม กำกับ ดูแล ปกครอง ตามคำสั่ง
ตร.ที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ต.ค.2537 เป็นประจำทุกเดือน

 

 

 

พ.ต.อ.จิรวัฒน์ เหลืองศุภบูลย์ รอง ผบก.อก.ภ.5 ประธานฯ
ได้ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์วิทยุสื่อสาร ภ.5

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน
เว็ปไซต์น่าสนใจ

ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.5
ดาวน์โหลด
เพลงมาร์ชตำรวจ
ได้ ที่นี่
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ
ปล่อยคาราวานช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ฝ่ายอำนวยการ ๙ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๕
INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION POLICE REGION 5

ฝ่ายอำนวยการ ๙ บก.อก.ภ.๕ มีหน้าที่ และ ภารกิจที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

ด้านอำนวยการ ฝอ.๙ฯ ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ฝอ.๙ฯ ให้การสนับสนุนข้อมูล และระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมมีข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านการอำนวยความยุติธรรม ฝอ.๙ฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น

ดังนโยบาย ตร. ที่ว่า "เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุขของประชาชน"

 

 

 

 

 

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 INFORMATION TECHNOLOGY&COMMUNICATION POLICE REGION5***
LINK
ระบบงาน E-COP
ระบบงาน POLIS