พ.ต.ต.กิติชัย  อินเต้า ตำแหน่ง สว.ฝอ.1(2) บก.อก.ภ.5(กำลังพล)

งานในหน้าที่

กำกับควบคุมดูแลงานทั้งหมดในงานกำลังพล

ร.ต.ท.เด่น  อ่อนทอง ตำแหน่ง รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่ควบคุมดูแล

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภ.5

การขอเลื่่อนยศ ถอดยศ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ควบคุมขอมูลในสมุด กพ.7

บำเน็จ นำนาญ วันลา เกษียณอายุราชการ

ขอพระราชทานยศ คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น การประกาศเกียรติคุณ

ร.ต.ต.วิทยา ใจคำ ตำแหน่ง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่ควบคุมดูแล

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ

งานควบคุมอัตรากำลังพล ทำเนียบ บัญชีอาวุโส

ตัวชี้วัด PMQA

การประเมินพนักงานสอบสวน

การบรรจุทายาท ขอกลับเข้ารับราชการ

งานบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ และบัตรเหรียญต่างๆ

ด.ต.วิทยา  นักการีย์   ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

ขอปลดกองประจำการของข้าราชการตำรวจ

รับ – ส่ง ตัวข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.5 และ ภ.5ส่วนกลาง

ควบคุม กพ.7 การนับระยะเวลาทวีคูณ

ด.ต.อนันต์  พรมมานอก ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สัญญาบัตร ลูกจ้าง

จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทต่าง ๆ                              

ด.ต.ชาติฉกรรจ์  ถาแดง ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

จัดทำบัญชีเลื่อนเงินเดือน ชั้นสัญญาบัตร  และชั้นประทวน

ทำเบิกความชอบพิเศษ พ.ส.ร., ต.ท.บ.,ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,พ.ร.ต.

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภ.5

จ.ส.ต.สมภูมิ  สถานป่า ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

ขอเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ขอเลื่อนยศถอดยศ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร   

เสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสัญญาบัตร

นายตำรวจราชสำนักประจำ (นรป.)

ส.ต.อ.กิตติพงษ์  กองแก้ว  ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ทั้ง ประทวน และ สัญญาบัตร

บันทึกข้อมูลกำลังพลในสังกัด ภ.5 ในฐานข้อมูลในระบบ POLIS

ออกคำสั่งปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

จัดสรรตำแหน่งและกันไว้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง

ดำเนินการสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สอบได้เป็นสัญญาบัตร

รายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

ส.ต.อ.หญิง สุดาพร  คำลือ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

หนังสือรับรองเงินเดือน

จัดทำงบบุคลากร ภาพรวม ภ.5

บัญชีถือจ่าย ข้าราชการตำรวจทุกราย ในสังกัด ภ.5

จัดทำบัญชีเงินเดือน

ควบคุมการลงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ภ.5 ทางอินเตอร์เนต

ส.ต.อ.หญิง จันทรพร  รังษี ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

ควบคุมฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจของ ภ.5(โปรแกรมAccess)

รายงานสถานภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจประจำเดือน

ควบคุมทำเนียบข้าราชการตำรวจของ ภ.5

ควบคุมข้อมูลบัญชีอาวุโส

ทำบัญชีครุภัณฑ์

ส.ต.อ.หญิง พรชนก  อ่อนทอง ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

ขอเลื่อนยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ขอเลื่อนยศถอดยศ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน    

เสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นประทวน

ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ส.ต.อ.หญิง พีรภาว์  ต้นวรรณา  ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่ 

ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด

ควบคุมการเกษียณอายุราชการ ทั้งปัจจุบัน และล่วงหน้า

ประมวลเรื่องขอรับเงินภายหลังเกษียณ

ดำเนินการเกี่ยวกับ กบข.

การลาของผู้บังคับบัญชา และขออนุมัติเดินทางออกนอกพื้นที่

ควบคุมวันลา

ส.ต.ต.สุทธิพร  วงค์บุตร ตำแหน่ง ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่                  

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรดีเด่น

ประเมิน พนักงานสอบสวนดีเด่น ทั้งชาย และหญิง

ประเมิน พนักงานสอบสวน

ประเมิน อาจารย์

ส.ต.ต.รัฐภูมิ  สุจารี ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

งานในหน้าที่

งานเิงินเืดือน

ประเมินผลการปฏิบัิติราชการ ภ.5

ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จชต.

ควบคุมข้อมูลฝอ.1 บก.อก.ภ.5 ทางอินเตอร์เนต